برنامه بیست و چهارمین جشنواره ضد نژادپرستی آتن

بیست و چهارمین جشنواره ضد نژادپرستی آتن 7، 8، 9 جولای، بیشه ویکو، گالاتسی. [دستورالعمل های دسترسی] ما برای بیست و چهارمین جشنواره ضد نژادپرستی آتن آماده ایم: “حصارها پهنای جهان ما را تنگ می کنند!” هزاران پناهجو در سال های اخیر قربانی عقب راندن…